Kundvillkor

Jaddlas kundvillkor (2016-09-01)

Läs kundvillkoren noga, de utgör ett juridiskt bindande avtal mellan Jaddla AB (nedan kallat Jaddla) med org.nr. 559071-3904 och ditt företag (nedan kallat Kunden). Avtalet gäller alla tjänster, mjukvara och information som levereras av Jaddla.

Uppsägning av tjänster

Kund har rätt att avsluta alla Jaddlas tjänster när som helst. Betalning sker till och med den dag som uppsägningen meddelades. Efter uppsägning har Jaddla rätt att stänga av Kundens tjänster och radera all information kopplad till Kundens konto.

Priser och betalning

Alla priser från Jaddla är angivna i SEK och moms tillkommer om inget annat angetts. Eventuella prisförändringar meddelas Kunden minst en månad innan de träder i kraft.

Betalning sker normalt mot faktura som förfaller 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning och efter att minst en påminnelse skickats kan Jaddla stänga av Kundens tjänst. En månad efter utebliven betalning och då minst två påminnelser skickats kan Jaddla betrakta tjänsten som uppsagd av Kunden.

Tillgång till tjänster

Jaddlas tjänster finns huvudsakligen på internet och du måste själv ha lämplig utrustning och uppkoppling för att använda dem.  Som kund går du med på att:

 • Ange korrekt och fullständig information, vilket bland annat inkluderar organisationsnummer och en e-postadress som tillhör dig/företaget du representerar.
 • Betala för tjänsterna enligt aktuell prislista på hemsidan såvida inte något annat är överenskommet i form av ett skriftligt avtal.
 • Inte använda någon anordning, mjukvara eller rutin som stör, eller avser störa funktionen av Jaddlas hemsidor eller tjänster.

Jaddla kan neka vilken part som helst att använda tjänsten om Jaddla av någon anledning anser att det är olämpligt.

Godkännande och ändringar av kundvillkoren

Genom din registrering och/eller användning av tjänsterna godkänner du kundvillkoren. Om du inte har rättigheter att själv godkänna kundvillkoren med Jaddla får du inte heller använda tjänsten.

Aktuella kundvillkor finns alltid tillgängliga på Jaddlas hemsida (www.jaddla.se/kundvillkor). Jaddla förbehåller sig rätten att ändra kundvillkoren eller tjänsten inklusive hemsidorna utan förvarning och utan ansvar gentemot dig eller tredje part. Ändringar i villkoren annonseras normalt i nyhetsfält på hemsidan eller liknande och genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du de nya villkoren.

Hantering av information och säkerhet

Jaddla avser att skydda personlig information och integriteten av alla som använder eller indirekt omfattas av tjänsten. Vi samlar in och bearbetar information som du ger oss, till exempel din e-postadress, kundkontakter och kommunikation med dina kunder. Även information från din dator kan samlas in, till exempel IP-adress och operativsystem, för att förbättra vår systemadministration och möjlighet att delge denna typ av information till kunder eller tredje part.

För att skydda din personliga information, kunduppgifter och annat gör Jaddla efter bästa förmåga och med rimliga ansträngningar allt för att skydda känsliga uppgifter, till exempel genom kryptering och begränsad access till servrar.

Jaddla har rätt att lämna ut information om:

 • Jaddla av juridiska skäl måste lämna information till myndigheter, vilket skulle kunna omfatta stämningar, domstolsbeslut, eller andra skyldigheter mot myndigheter och lagen, eller för att skydda oss själva eller andra.
 • Hela eller delar av verksamheten blir uppköpt av en extern part.

Du är skyldig att hemlighålla användarnamn och lösenord för ditt konto. Du har fullt ansvar för alla aktiviteter och handlingar som sker på ditt konto. Om du upptäcker oauktoriserad användning av ditt användarnamn, lösenord och/eller konto måste du meddela Jaddla omedelbart.

Användning av dina personuppgfiter

Genom din registrering och/eller användning  samtycker du till att Jaddla och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina aktiviteter samt de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att anpassa webbplatsen. Dina personuppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Jaddla och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Allmänt

 • Dessa kundvillkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter eventuella tidigare muntliga eller skriftliga villkor mellan dig och Jaddla.
 • Du förbinder dig att följa alla tillämpliga lagar som gäller vid användning av Jaddlas tjänster.
 • Om någon del av användarvillkoren förklaras ogiltig av domstol ska den delen tas bort utan att påverka övriga delar.
 • Om Jaddla inte utövar eller verkställer någon rättighet som finns i dessa användarvillkor eller annan tillämplig lag, är inte detta ett formellt avstående från rättigheten.
 • Jaddla kan kontakta dig via interna meddelanden på hemsidan, e-post eller på något annat sätt utifrån den kontaktinformation du lämnat. Sådana kontakter ska anses som en giltig delgivning och du ansvarar för att ta del av denna information.
 • En eventuell tvist ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna och om det misslyckas genom Stockholms Tingsrätt.
 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i prislistor, på hemsidor och i annat material.